Závislosť je definovaná ako stav, v ktorom je užívanie látky (vystavovanie sa určitému podnetu) pre daného jedinca progresívne dôležitejšie, ako predtým uprednostňované chovanie (World Health Organization, 1992). Závislosť sa dá v skratke popísať ako „prevzatie kontroly“ nad systémom odmeny v mozgu. Závislý človek je nútení opakovať dané chovanie napriek jeho potenciálnym škodlivým dôsledkom (Wise & Koob, 2014).

Aj keď je tento pojem spojovaný predovšetkým s nadužívaním psychoaktívnych látok, s rozmachom moderných technológií sa čím ďalej, tým viac v literatúre objavuje „závislostný potenciál“ počítačových hier, sledovania pornografie, sociálnych sietí a pod. (De Alarcón et al., 2019; Christakis, 2019).

Moderné technológie sa…

Natália Bebjaková

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store